هنوز تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی که مورد توافق دانشمندان این علم باشد ارائه نشده است و این به هیچ وجه مایٔه تعجب نیست. چرا که مقوله مادر و اساسیتر از آن، یعنی خود هوش هم هنوز به طور همه جانبه و فراگیر تن به تعریف نداده است. در واقع میتوان نسل‌های از دانشمندان را سراغ گرفت که تمام دوران زندگی خود را صرف مطالعه و تلاش در راه یافتن جوابی به این سؤال عمده نموده اند که: هوش چیست؟
اما اکثر تعریف هایی که در این زمینه ارائه شده اند بر پایه یکی از ۴ باور زیر قرار میگیرند

سامان های که به طور منطقی فکر میکنند۔-
سامان های که بهطور منطقی عمل میکنند۔-
سامان های که مانند انسان فکر میکنند۔-
سامان هایی که مانند انسان عمل میکنند۔-

شاید بتوان هوش مصنوعی را اینگونه توصیف کرد: «هوش مصنوعی عبارت است از مطالعه این که چگونه رایانه ها را میتوان وادار به کارهایی کرد که در حال حاضر انسانها آنها را صحیح یا بهتر انجام میدهند» .(هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشان میدهد یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در ایجاد آن دارد گفته میشود۔
بیشتر نوشته ها و مقاله های مربوط به هوش مصنوعی آن را «دانش شناخت و طراحی عاملهای هوشمند میدانند»۔
تعریف

یک عامل هوشمند، ساماندهی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را بالا میبرد۔

اینکه هوش مصنوعی چیست و چه تعریفی میتوان از آن بیان نمود؟ مبحثی است که تاکنون دانشمندان به یک تعریف جامع در آن نرسیدهاند و هریک تعریفی را ارائه نموده اند که در زیر نمونهای از این تعاریف آمدهاست۔

هنر ایجاد ماشین های که وظایفی را انجام میدهند که انجام آنها توسط انسانها نیاز به هوش دارد (کورزویل۱۹۹۰) مطالع ٔه استعدادهای ذهنی از طریق مدلهای محاسباتی (کارنیاک و مک درموت – ۱۹۸۵)

مطالعه اینکه چگونه رایانهها را قادر به انجام اعمالی کنیم که در حال حاضر، انسان آن اعمال را بهتر انجام میدهد۔
به طور کلی ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع آوری اطلاعات، استقراء و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش یا ارائه تصمیم است. در واقع هوش به مفهوم به کارگیری تجربه به منظور حل مسائل دریافت شده تلقی میشود. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشینهایی هوشمند با به کارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک هوش انسانی یا دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است۔
حیوانی و نهایتا در مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی میتوان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسایل در جهت
قضاوت و اخذ تصمیم است در حالی که هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویه های از قبل تعبیه شده بر روی کامپیوتر است. در نتیجه علیرغم وجود رایانه های بسیار کارا و قوی در عصر حاضر ما هنوز قادر به پیاده کردن هوشی نزدیک به هوش انسان در ایجاد هوشهای مصنوعی نبودهایم۔
هوش مصنوعی را میتوان از زوایای متفاوتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مابین هوش مصنوعی به طور کل عنوان یک هدف، هوش مصنوعی به عنوان یک رشتٔه تحصیلی دانشگاهی، یا هوش مصنوعی به عنوان مجموعه فنون و راه کارهایی که توسط مراکز علمی مختلف و صنایع گوناگون تنظیم و توسعه یافته هاست باید تفاوت قائل بود۔
هوش مصنوعی در پیشرفت جهان و علوم نقشی مهم را افاده می کند جهان به تصویر کشیده شده با هوش مصنوعی شباهت به افسانه هایی علمی تخیلی دارد امروز ه از هوش مصنوعی در بخش های مختلف مانند طب ،انجنیری ، ساینس و دیگر علوم طبیعی استفاده های وسیع میشود با استفاده از هوش مصنوعی دنیا امروز به پیشرفت های قابل ملاحظه دست پیدا کردند که هر کدام در ابعاد مختلف کار برد گسترده دارد
هوش مصنوعی به عبارت دیگر جهان در تحول است یعنی می‌توان با استفاده از این پدیده تحولات در علم نجوم و انسان شناسی را سرعت بخشید و تغییر بزرگی در نوعیت زنده گی بشر آورد۔

:نویسنده گان
کرشمه فدا
طاهره انصاری
نیلاب صیاد
رقیه ظریفی
عاتکه محمدی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here